Обява до заинтересованите лица и общественост

ОБЯВА

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  / Наредба за ОВОС , ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп./

БУЛГНАЙС ООД
Ивайловград 6570, улица “ИванВазов“ № 10
Управител: СТОЯН ГРАМАТИКОВ, ЕИК108519699

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение: изграждане и експлоатация в концесионна площ „ Параклис “ на кариера за добив на строителни материали – варовици,  годни за производствени фракции.

Бъдещата кариера ще се изгражда по открит способ на няколко работни стъпала, без ползване на взривни вещества.
Инвестиционното предложение се планира да се осъществи на общо 92дка в м.“Параклиса“, земл. Ивайловград, разположени върху площта на доказаните запаси от варовици, ограничени в кадастрални координати

№ Коорд. с-ма 2005г. кадастрални по ред

  Х Y Н
 1  4600434.6  552487.6  229.1
 2  4600327.8  552602.7  223.7
 3  4600283.0  552758.0  209.0
 4  4600245.2  552830.6  204.2
 5  4600150.1  552873.6  197.5
 6  4600097.7  552685.2  200.3
 7  4600057.1  552537.6  207.2
 8  4600048.1  552445.7  217.1
 9  4600161  552432.5  255
10 4600294.2 552479.6 256.5

 

Писмени становища и мнения се приемат в седалището на фирмата и в РИОСВ-Хасково – 6300  ул.“Добруджа“ №14 

www :director@riosv-hs.org